Regulamin

Zastrzeżenia prawne

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
(dawniej: Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o)

Regulamin
zintegrowanych serwisów internetowych

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zintegrowanych serwisów internetowych (zwanych dalej łącznie Serwisem), których operatorem jest PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o) (zwane dalej WSzPWN), z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 2 w Warszawie (kod pocztowy 02-460) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr. KRS 0000630208, NIP 525-15-63-996, wysokość sumy komandytowej 3.564.000 PLN.
 2. Serwis składa się z Serwisu informacyjnego (dostępnego pod adresem http://www.wszpwn.com.pl) oraz platformy edukacyjnej Akademia PWN (dostępnej pod adresem http://pe.wszpwn.com.pl), serwisu dotacyjnego dostępngo pod adresem https://spe.pwn.pl.
 3. Serwis informacyjny jest serwisem ogólnodostępnym, umożliwiającym zapoznanie się z informacjami dotyczącymi WSzPWN.
 4. Akademia PWN jest serwisem, którego rolą jest wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie nauczania. W ramach tego serwisu WSzPWN udostępnia materiały dydaktyczne oraz umożliwia tworzenie przez nauczycieli dla swoich uczniów wirtualnych klas/grup umożliwiających naukę za pośrednictwem sieci Internet (zwanych daleje-klasą).
 5. Serwis dotacyjny umożliwia nauczycielom wyliczenie wartości dotacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, których mają w klasie, a dyrektorom szkół ułatwia przygotowanie wniosku o dotację.
 6. Regulamin określa zarówno rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez WSzPWN za pośrednictwem Serwisu i zasady korzystania z niego, jak i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
Użytkownicy Serwisu

 1. Osoby korzystające z Serwisu dzielą sią na użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych.
 2. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być każda osoba.
 3. Użytkownikiem zarejestrowanym może być wyłącznie nauczyciel lub uczeń.
 4. O ile w Regulaminie jest mowa o nauczycielu, należy przez to rozumieć także dyrektorów szkół.
 5. Użytkownikiem zarejestrowanym jest osoba, która założyła konto zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:
  1. podawania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu konta prawdziwych i aktualnych danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy o utworzenie konta;
  3. korzystania z usług oferowanych przez WSzPWN w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
  4. korzystania z usług oferowanych przez WSzPWN w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Serwisu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie.

§ 3
Rodzaje kont dla Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownicy zarejestrowani dysponują jednym z dwóch rodzajów kont:
  1. Konto Nauczyciel – konto przeznaczone dla nauczycieli,
  2. Konto Uczeń – konto przeznaczone dla uczniów.

§ 4
Usługi świadczone przez serwisy

 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwisy uzależniony jest od statusu użytkownika (zarejestrowany/niezarejestrowany) i rodzaju jego konta (konto Nauczyciel/konto Uczeń). W przypadku konta Nauczyciel zakres świadczonych usług uzależniony jest także od tego, czy dysponujący nim nauczyciel złożył zgodną ze stanem rzeczywistym deklarację nauczania (zwaną dalej Deklaracją) w oparciu o publikacje WSzPWN (której wzór zamieszczony jest pod adresem http://www.wszpwn.com.pl/pl/deklaracja/).
 2. Użytkownicy niezarejestrowani mają możliwość przeglądania treści udostępnianych w Serwisie informacyjnym bez konieczności logowania (tj. mogą się zapoznawać z ofertą wydawniczą WSzPWN, aktualnościami, kalendarzem konferencji, mapką reprezentantów handlowych WSzPWN, danymi kontaktowymi oraz wybranymi zasobami w Akademii PWN).
 3. Użytkownicy zarejestrowani, poza funkcjonalnościami dostępnymi dla użytkowników niezarejestrowanych, mają udostępnione, stosownie do rodzaju konta, następujące funkcjonalności dodatkowe:
  1. Konto Nauczyciel– możliwość zapisywania się przez Nauczyciela na konferencje wskazane w Serwisie informacyjnym bezpośrednio za jego pośrednictwem, możliwość dostępu do wybranych przez WSzPWN artykułów zamieszczonych w Strefie nauczyciela w ramach Serwisu informacyjnego oraz wybranych przez WSzPWN zasobów w Akademii PWN.
   Nauczyciele, którzy złożyli Deklarację, uzyskują ponadto dostęp do wszystkich artykułów w Strefie nauczyciela w ramach Serwisu informacyjnego oraz wszystkich zasobów w Akademii PWN przypisanych do przedmiotu nauczania wskazanego w Deklaracji. Nauczyciele tacy mają możliwość zakładania e-klas, delegowania uczniom zadań w ramach e-klas oraz udostępniania im przypisanych do danego przedmiotu zasobów w Akademii PWN, zlecania interaktywnych prac domowych oraz uzyskiwania automatycznych raportów z ich wykonania, tworzenia e-testów i wysyłania ich online do uczniów (docelowo również możliwość drukowania testów oraz tworzenia własnych pytań testowych).
  2. Konto Uczeń – możliwość zapisywania się do e-klas tworzonych przez Nauczycieli, rozwiązywania zadań domowych zlecanych przez Nauczycieli w ramach e-klas, możliwość korzystania z zawartych w Serwisie materiałów udostępnianych przez Nauczycieli.

§ 5
Zakładanie Konta Nauczyciel

 1. Rejestracja konta Nauczyciel odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresemi: www.wszpwn.com.pl, www.spe.pwn.pl
 2. .
 3. W celu rejestracji konta Nauczyciel należy w odpowiednim polu wskazać, że rejestracja dotyczy nauczyciela oraz uzupełnić formularz o następujące dane:
  • login (adres e-mail) – obligatoryjnie
  • hasło dostępu do konta – obligatoryjnie
  • imię – obligatoryjnie
  • nazwisko – obligatoryjnie
  • telefon komórkowy – opcjonalnie
  • telefon domowy – opcjonalnie
  • PESEL – opcjonalnie
  • adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania) – opcjonalnie
  • kod pocztowy – opcjonalnie
  • miejscowość– opcjonalnie
  • staż pracy w zawodzie nauczyciela (w latach) – obligatoryjnie
  • szkoła, w której prowadzi się nauczanie – obligatoryjnie
  • funkcja pełniona w szkole – obligatoryjnie
  • przedmiot nauczania – obligatoryjnie
 4. Zakończenie rejestracji następuje z chwilą wejścia na stronę Serwisu przez kliknięcie linku aktywacyjnego (który zostaje wysłany automatycznie na podany przy rejestracji adres e-mail). Tym samym dochodzi do zawarcia przez Nauczyciela umowy z WSzPWN o bezpłatne świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Niezależnie od możliwości rezygnacji z korzystania z Serwisu na zasadach określonych w § 10 Regulaminu, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, ze zm.). Użytkownik może odstąpić od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, przez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (wysłanego na adres bok@wszpwn.com.pl) lub pisemnej (wysłanej na adres siedziby WSzPWN).
 6. Celem uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych przez Serwisy nauczyciele muszą przesłać do WSzPWN aktualną Deklarację. Aktywacja pełnego dostępu nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez WSzPWN takiej Deklaracji. W przypadku nauczycieli, którzy Deklarację taką dostarczyli WSzPWN jeszcze przed rejestracją konta, WSzPWN automatycznie aktywuje pełny dostęp do usług w terminie do 7 dni od dnia kompletnej rejestracji.
 7. Po dokonaniu rejestracji nauczyciel może się zalogować na swoje konto, podając login i hasło, a następnie korzystać z funkcji Serwisu przewidzianych dla jego konta.

§ 6
Zakładanie konta Uczeń

 1. Rejestracja konta Uczeń odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.wszpwn.com.pl.
 2. Konto Uczeń w przypadku uczniów w wieku poniżej 13. roku życia mogą założyć w ich imieniu wyłącznie ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekun prawny).
 3. Konto Uczeń w przypadku uczniów w wieku pomiędzy 13. i 18. rokiem życia mogą założyć sami uczniowie przy współdziałaniu z ich przedstawicielami ustawowymi (rodzicami lub kuratorem).
 4. W celu rejestracji konta Uczeń należy w odpowiednim polu wskazać, że rejestracja dotyczy ucznia, oraz uzupełnić formularz o następujące dane:
  • wiek – obligatoryjnie
  • login (adres e-mail) – obligatoryjnie
  • hasło dostępu do konta – obligatoryjnie
  • imię i nazwisko – obligatoryjnie
  • telefon i adres zamieszkania – opcjonalnie
  • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego – obligatoryjnie i wyłącznie w przypadku rejestracji przez/przy udziale przedstawiciela ustawowego
  • adres e-mail przedstawiciela ustawowego – obligatoryjnie i wyłącznie w przypadku rejestracji przez/przy udziale przedstawiciela ustawowego
  • numer telefonu przedstawiciela ustawowego – obligatoryjnie i wyłącznie w przypadku rejestracji przez/przy udziale przedstawiciela ustawowego.
 5. Zakończenie rejestracji następuje z chwilą wejścia na stronę Serwisu przez kliknięcie linku aktywacyjnego (który zostaje wysłany automatycznie na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika, a w przypadku Użytkowników do 13 roku życia. – na adres e-mail przedstawiciela ustawowego). Tym samym dochodzi do zawarcia przez Użytkownika  umowy z WSzPWN o bezpłatne świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Niezależnie od możliwości rezygnacji z korzystania z Serwisu na zasadach określonych w § 10 Regulaminu, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, ze zm.) Użytkownik może odstąpić od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, przez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (wysłanego na adres bok@wszpwn.com.pl) lub pisemnej (wysłanej na adres siedziby WSzPWN).
 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może się zalogować na swoje konto, podając login i hasło, i skorzystać z funkcji Serwisu przewidzianych dla jego konta.

§ 7
Prawa do treści zawartych w Serwisie

 1. WSzPWN informuje, że Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje objęte są autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi.
 2. WSzPWN udziela zarejestrowanym użytkownikom Serwisu licencji niewyłącznej na korzystanie z udostępnionych im materiałów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Nauczyciele mogą wykorzystywać udostępnione zasoby Akademii PWN wyłącznie w celach niekomercyjnych, dla siebie oraz wśród uczniów, których nauczają. Nauczyciele mogą także opracowywać przedmiotowe materiały w celu dostosowania ich do własnych potrzeb i wykorzystywać je godnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.
 4. Uczniowie mogą wykorzystywać udostępnione im zasoby wyłącznie w celach niekomercyjnych w procesie nauczania prowadzonym przez nauczyciela, który te zasoby danym uczniom przekazał.
 5. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, przy czym wygasa ona automatycznie z chwilą rozwiązania umowy (lub odstąpienia od niej) o świadczenie usług dostępowych do Serwisu.

§ 8
Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  • zastosowanie jednej ze wskazanych przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  • strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości 1024 x 768;
  • komputer minimum: Intel Pentium 4 (lub wyższy model);
  • 512 MB RAM (Windows XP), 1G (Windows Vista i nowsze);
  • dostęp do sieci Internet.

§ 9
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu usług oraz pytania dotyczące jego użytkowania należy składać na adres e-mail powiadomienia@wszpwn.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swojej treści: imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności ją uzasadniających.
 3. WSzPWN rozpatruje reklamacje/pytania do 21 dni roboczych od dnia ich otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, WSzPWN zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego je Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika tosownie przedłuża okres rozpatrywania reklamacji/pytania.

§ 10
Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie i bez podania przyczyn zrezygnować z korzystania z Serwisu skutkujące rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
  1. samodzielne usunięcie swojego konta w panelu edycji konta, pod adresem https://login.wszpwn.com.pl/account.html
  2. zgłoszenie pod adres bok@wszpwn.com.pl żądania rozwiązania umowy o świadczenie usług (w takim przypadku rozwiązanie umowy następuje po okresie wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia doręczenia WSzPWN takiego żądania).
 2. WSzPWN może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, tj.
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a WSzPWN lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla Serwisu;
  3. zaprzestanie bądź zmiana zakresu lub charakteru usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Rozwiązanie umowy (odstąpienie od niej) zawartej między Użytkownikiem a WSzPWN skutkuje likwidacją konta Użytkownika i usunięciem związanych z nim danych.

§ 11
Bezpieczeństwo i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych jest WSzPWN. Administrator danych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2019 r. zwanego Inspektorem Ochrony Danych), z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
 2. WSzPWN gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników lub osób działających w jego imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a więc umożliwienia założenia konta w Serwisach oraz realizacji usług świadczonych w Serwisach przez WSzPWN. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu realizacji udostępnianych przez WSzPWN produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych WSzPWN (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes WSzPWN - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, w przypadku, gdy realizacja świadczonych w ramach Serwisów usług związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 5. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom WSzPWN, jak też podmiotom udzielającym wsparcia WSzPWN na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisów WSzPWN będą przetwarzane przez czas istnienia konta Użytkownika w Serwisach. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług WSzPWN w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2019 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia konta w Serwisach i korzystania z usług świadczonych w Serwisach, bądź zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z nich.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia konta w Serwisach i korzystania z usług świadczonych w Serwisach, bądź zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z nich.
 10. Dane osobowe mogą być poprawiane albo usuwane po zalogowaniu się na Konto Użytkownika lub przez wysłanie odpowiedniego żądania do WSzPWN na adres bok@wszpwn.com.pl.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. WSzPWN może wprowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Serwisu. WSzPWN dochowa staranności w informowaniu Użytkowników o przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz przeznaczeniem Serwisu, a w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw WSzPWN.
 3. Użytkownikom nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym Użytkownikom.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkowników Serwisu przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w dowolnej chwili ze strony http://www.wszpwn.com.pl/pl/zastrzezenia-prawne/
 5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie umowy następuje przez zawiadomienie Wydawnictwa o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.